Адырга: Павел Ҳерчински

Павел Ҳерчински  - Қырҭтәыла авице-аҧыза Евроеидгыла  27 ҳәынҭқаррақәа рыхьӡала иаҳҳәеит  Урыстәылаҟны ишиашо аҧыррақәа рыдкылара иазку Қырҭтәыла аиҳабыра рыӡбара ҳшаргәамҵуа
Павел Ҳерчински - Европа амш иазгәаҳҭоит, Қырҭтәыла ари амш европатәи аперспективала аԥылоит, ари идуӡӡоу ақәҿиароуп
Павел Ҳерчински - Гварамиа ашьауӷа ихыхра ахада илыӡбароуп, лара ашьауӷа ахыхра аӡбара адкыларазы аконституциатә зин лымоуп
Павел Ҳерчински Кезерашвили иус азы - Иарбанзаалак изакәаным аусзуразы аусԥшаара мҩаԥгатәуп, азакәандара изхароу зегьы азинӡбара аԥхьа игылароуп
Илья Дарчиашвили Евроеидгыла ацҳаражәҳәаҩ иҭеит арҭбаара апакет аҳәаақәа ирҭагӡаны еиқәыршәаз раҧхьатәи аҳасабырба
Павел Ҳерчински - Евроеидгыла Амшын Еиқәа аҵантәи акабель апроект адгылоит
Павел Ҳерчински - Акандидат статус аиураҿы аполитикатә мчқәа инарыгӡо апрогресс иадҳәалоуп
Павел Ҳерчински - Қырҭтәыла Евроеидгыла шалало, ари Қырҭтәыла ахырҳага ду шазаанаго сақәгәыӷуеит
Павел Ҳерчински – Атәым агентцәа ирызку аинициатива Евроеидгыла анормақәеи апринципқәеи ирышьашәалам, апарламент ахантәаҩы уи иаҳҳәеит
Павел Ҳерчински - Михаил Саакашвили 21-тәи ашәышықәсазы иусӡбара алахәызаара  азин ирҭап ҳәа сгәыҕуеит
Павел Ҳерчински - Қырҭтәыла Евроеидгыла амҩала ирласны аныҟәара шалшо гәык-ала сгәыӷуеит, ақырҭуаа аҩныҟатәи рыдҵа наргӡеит
Павел Ҳерчински - Азинӡбаратә система зхы иақәиҭу апрофессионалтә ҟалароуп, ари шыҟарҵо ақырҭуаа рхала ирыӡбароуп