Ника Гварамиа – Сара аиаара иазықәҧаша аидҵара ҭбаа садгылоит, сара аиҭакрақәа срызҿлымҳауп, аполитика сҽалазгалоит, избанзар, ҳаидгылар, аиҭакрақәа рымҩаҧгара ҳалшоит
Ника Гварамиа – Сара аиаара иазықәҧаша аидҵара ҭбаа садгылоит, сара аиҭакрақәа срызҿлымҳауп, аполитика сҽалазгалоит, избанзар, ҳаидгылар, аиҭакрақәа рымҩаҧгара ҳалшоит

Сара аиаара иазықәҧаша аидҵара ҭбаа садгылоит.  5 наӡынатәи абариер ахысреи апарламенттә фракциа алахәызаареи интересс исымам», — иҩит Ника Гварамиа асоциалтә аҳаҿы.

Гварамиа ишазгәеиҭаз ала, иара аиҭакрақәеи аҿыцҧшьгарақәеи дрызҿлымҳауп.

«Хаҭала сара, акзаара аидеиа анагӡаразы, ацәхьаҵра сазыхиоуп. Џьоукы агәыҕьреи ахшыҩи рзымхозар, рхатә интересқәа ирҟәаҵны азеиҧш интересқәа рызхәыцра рылымшозар, уи дара ирусуп. Сара аиҭакрақәеи аҿыцҧшьгарақәеи роуп сзызҿлымҳау. Сара амаҵзуратә ҭыҧқәеи анырреи сыман. Уи азыҳәан аполитика аҽалагалара сҭахым. Сара аполитика сҽалазгалоит, избанзар, ҳаидгылар, аиҭакрақәа рымҩаҧгара ҳалшоит. Сара аполитика сҽалазгалоит,  избанзар, адемократиеи ахақәиҭреи ҳаур ҳҭахуп», — иҩит  Ника Гварамиа.