Маиа Санду Киев даҭааит
Маиа Санду Киев даҭааит

Молдова ахада Маиа Санду Киев даҭааит. Абҵара 21 Украина Ахьыԥшымра амш азгәанаҭоит. 2013 шықәсазы ари ашҽны Киев Евромаидан аҳәаақәа ирҭагӡаны адемонстрациақәа алагеит.

Маиа Сандуи Украина ахадеи иԥҳәыси ареволиуциа зхы ақәызҵаз патуқәҵарала иргәаладыршәеит.

Санду асоциалтә каҭаҿы ишылҩыз ала, Киве Зеленскии Европа ахеилак ахада Шарль Мишели дырԥыларц даҭааит. Аха Евроеидгыла Шарль Мишель ивизит иазкны аинформациа аладмырҵәеит.