Леван Хабеишвили - Зыԥшра ҟамҵакәа, адазҳәазҵам ала Урыстәыла атәылауаа рзы аҳәаа арктәуп, ҳтәыла ашәарҭадара азы ари ихымԥадоуп
Леван Хабеишвили - Зыԥшра ҟамҵакәа, адазҳәазҵам ала Урыстәыла атәылауаа рзы аҳәаа арктәуп, ҳтәыла ашәарҭадара азы ари ихымԥадоуп

Зыԥшра ҟамҵакәа, адазҳәазҵам ала Урыстәыла атәылауаа рзы аҳәаа арктәуп, ҳтәыла ашәарҭадара азы ари ихымԥадоуп, – иҳәеит “Амилаҭтә ҵысра” ахантәҩы Леван Хабеишвили.

Леван Хабеишвили иажәақәа рыла, Путин итәыла ианаҵахо, Қырҭтәыла ацәгьара аган аанамкылароуп.

“Қырҭтәыла ибзиаӡаны еилыркаароуп, Европеи мраҭашәареи аҭынчреи ашәарҭадареи шаанаго, Урыстәыла – уажәы ижәбо абри ауп. Аилаҩынтра, аибашьра, атәылауаҩратә аиҿагылара. Урыстәыла Қырҭтәылаҿгьы абри аҟаҵара ауп иаҭаху, ари рҭахуп Биӡина Иванишвилии Иракли Ӷарибашвилии.

Хылаԥшрада Қырҭтәыла аҳәаа иахысыз  ҵҩа змам путинистцәа ирҭаху аӡәгьы издырӡом, аӡәгьы иҭиҵаауам, убри аҟынтә Урыстәыла атәылауаа иацҵаны ихылаԥштәуп, ара иҟарҵо гәаҭатәуп”, – иҳәеит Хабеишвили.