Кирбали ақыҭа иазаиагәаны аурыс аруаа иааныркылаз Қырҭтәыла атәылауаҩ ихы дақәиҭуп
Кирбали ақыҭа иазаиагәаны аурыс аруаа иааныркылаз Қырҭтәыла атәылауаҩ ихы дақәиҭуп

Кирбали ақыҭа иазаиагәаны аурыс аруаа иааныркылаз Қырҭтәыла атәылауаҩ Зураб Даҭиашвили ихы дақәиҭуп.

Қырҭтәыла Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзураҿы ари аинформациа шьақәдырҕәҕәеит.

Иахьа аурыс аруаа Кирбали ақыҭа иазааигәаны Қырҭтәыла атәылауаҩ Зураб Даҭиашвили дымҵадырсит.