Иракли Кобахиӡе - Саломе Зурабишвили иаахтны илҳәеит аконстиуциа гәҭакыла шеилалгоз, ари аҳәамҭа аконституциатә аӡбарҭаҿ апроцесс иалагаанӡа  ҳамҭас ҳзыҟалҵеит
Иракли Кобахиӡе - Саломе Зурабишвили иаахтны илҳәеит аконстиуциа гәҭакыла шеилалгоз, ари аҳәамҭа аконституциатә аӡбарҭаҿ апроцесс иалагаанӡа ҳамҭас ҳзыҟалҵеит

Саломе Зурабишвили иаахтны илҳәеит аконстиуциа гәҭакыла шеилалгоз, ари аҳәамҭа аконституциатә аӡбарҭаҿ апроцесс иалагаанӡа ҳамҭас ҳзыҟалҵеит, – иҳәеит апартиа “Ақырҭуа гәахәтәы” ахантәаҩы Иракли Кобахиӡе Гуриа, аԥсабаратә рыцҳара аҭыԥ аҿы даныҟаз.

Иркали Кобахиӡе Саломе Зурабишвили лҳәамҭа дахцәажәеит, Қырҭтәыла ахада ишазгәалҭаза ла, лхатә ԥаарала еиуеиԥшым атәылақәа рахь авизитқәа рымҩаԥгара налыгӡоит.

„Аконституциатә аӡбарҭаҿ аимпичмент азҵаара анықәгыло ари аҳәамҭа аҟаҵара абжьгара илызҭаз сыздырӡом. Ари лыцәгьаура азхаҵароуп. Абиуџьет аҟынтә аԥара аныхраан ари аконституциа алагара мацара акәым, ашьауӷа уссгьы ҟаларын. Саломе Зурабишвили иаахтны илҳәеит аконстиуциа гәҭакыла шеилалгоз, ари аҳәамҭа аконституциатә аӡбарҭаҿ апроцесс иалагаанӡа ҳамҭас ҳзыҟалҵеит. Иара убас аҳәамҭа ҟалҵеит аконституциа аилагара шыналыгӡо“,- иҳәеит Кобахиӡе.