Иракли Кобахиӡе - Диуссельдорфи Гамбурги рхырхарҭала ишиашоу ареисқәа рызҵаара аус адулара ҳалагоит, абилеҭқәа рыхә мариазароуп
Иракли Кобахиӡе - Диуссельдорфи Гамбурги рхырхарҭала ишиашоу ареисқәа рызҵаара аус адулара ҳалагоит, абилеҭқәа рыхә мариазароуп

Диуссельдорфи Гамбурги рхырхарҭала ишиашоу ареисқәа рызҵаара аус адулара ҳалагоит, – иҳәеит Қырҭтәыла аԥыза-министр Иракли Кобахиӡе иахьа имҩаԥгаз аиҳабыра реилатәара аҿы.

Аԥыза-министр иажәақәа рыла, Қырҭтәыла атәылауаа рзы абилеҭқәа рыхә мариазароуп.

„Ишыжәдыруа ала, рашәара 18 инаркны ашьапылампыл азы Қырҭтәыла аизга Европа ачемпионат аҿы аматчқәа мҩаԥнагоит, авиабилеҭқәа рганахьала аинтерес дууп, иаразнакҵәҟьа абилеҭқәа рыхә шьҭыҵит. Аекономика азакәануп – ахархәареи анагареи еидҳәалоуп, убри аҟынтә абилеҭқәа рыхә цәгьахеит. Аекономика аминистрра адҵа асҭар сҭахуп – Диуссельдорфи Гамбурги рхырхарҭала ишиашоу ареисқәа рызҵаара аус адулара алагарц. Иҳалшо зегь ҟаҳҵароуп ҳтәылауаа Германтәыла ацара имарианы рылшарц азы”, – иҳәеит Иракли Кобахиӡе.