Иракли Кобахиӡе – Арадикалтә оппозициа Қырҭтәыла Аконституциа аилагара афакт европатәи хҭысушәа аадырҧшыр рҭахуп, ажәлар  Аконституциа атәазымбаз аполитикцәа  ахаангьы идырхынҳәуам
Иракли Кобахиӡе – Арадикалтә оппозициа Қырҭтәыла Аконституциа аилагара афакт европатәи хҭысушәа аадырҧшыр рҭахуп, ажәлар  Аконституциа атәазымбаз аполитикцәа  ахаангьы идырхынҳәуам

«Арадикалтә оппозициа Қырҭтәыла Аконституциа аилагара афакт европатәи хҭысушәа аадырҧшыр рҭахуп», — иҳәеит апартиа  «Ақырҭуа гәахәтәы» ахантәаҩы  Иракли Кобахиӡе апарламент апленартә аилатәараҿы.

Иара иажәақәа рыла, Аконституциа атәамбара –  «Амилаҭтә ҵысра» рхаантәи анапхгара рзы иҟазшьарбаган,  ажәлар  Аконституциа атәазымбаз аполитикцәа  ахаангьы идырхынҳәуам.

«Ишыжәдыруа ала, арадикалтә оппозициа иарбанзаалак ахҭыс дрыцқьар рҭахуп. Шәызынтәгьы ибзиаӡаны ишәгәалашәоит дара америкатә закәан урыстәылатәи закәануп ҳәа ажәлар аныржьоз. Уажәы,  Қырҭтәыла Аконституциа аилагара афакт европатәи хҭысушәа аадырҧшыр рҭахуп.

Ақырҭуа уаажәларра  – атрадициатә европатәи апринципқәа ирықәныҟәо уаажәларуп, сыгәра жәгар сҭахуп, Қырҭтәыла Аконституциа аилагара европатәи хҭысушәа аарҧшра ҟалом.  «Амилаҭтә ҵысра» анапхгара анрымаз, Аконституциа аилагара дара рзы иҟазшьарбаган. Ақырҭуа жәлар уи ибзиаӡаны иргәалашәоит. Ихашәҵа,  ажәлар  Аконституциа атәазымбаз аполитикцәа  ахаангьы идырхынҳәуам», — иҳәеит  Кобахиӡе.