Иракли Ҕарибашвилии Никол Ҧашиниани ҭелла еиҿцәажәеит
Иракли Ҕарибашвилии Никол Ҧашиниани ҭелла еиҿцәажәеит

 

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвилии Шәамахьтәылатәи ареспублика  аҧыза-министр Никол Ҧашиниани ҭелла еиҿцәажәеит.

Аҧыза-министрцәа Шәамахьтәылеи Азербаиџьани рҳәааҿ аҭагылазаашьа иалацәажәеит.

Иракли Ҕарибашвили иаҵшьны иазгәеиҭеит арегионаҿ аҭынчреи аҭышәынтәалареи аиқәыршәара аҵакы. Аиҳабыра рнапхгаҩы ишазгәеиҭаз ала, уажәазы иҟоу аҭагылазаашьа аҭынчмҩала аҭыҧ иқәҵатәуп.

Иракли Ҕарибашвили иажәақәа рыла, Қырҭтәыла, арегионаҿ аҭынчреи аҭышәынтәалареи аиқәыршәара апроцессаҿ ахатә алагала аҟаҵара еснагь иазыхиоуп.

Ари аинформациа аланарҵәеит Қырҭтәыла аиҳабыра радминистрациа