Иракли Ҕарибашвили – Агәра ганы сыҟоуп ҳара аглобалтә усеицура аҳәаақәа ирҭагӡаны алҵшәа дуқәа шҳауа, адунеитә масштабла изҩыдоу, ишәҭыкакаҷу аҧеиҧш аиқәыршәара шҳалшо
Иракли Ҕарибашвили – Агәра ганы сыҟоуп ҳара аглобалтә усеицура аҳәаақәа ирҭагӡаны алҵшәа дуқәа шҳауа, адунеитә масштабла изҩыдоу, ишәҭыкакаҷу аҧеиҧш аиқәыршәара шҳалшо

 

Атса аҧырхагахара – адунеи зехьынџьара агәабзиарахьчаратә системақәа проблемас ирзыҟалаз зҵаароуп. Хымҧада иазгәаҭатәуп ари апроблема Қырҭтәыла, ма иарбанзаалак ҳәынҭқаррак аҳәаақәа ишырҭыҵуа, уи аглобалтә проблемас иҟалеит, — иҳәеит Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Адунеизегьтәи аекономикатә форум аҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаҧгаз апанельтә дискуссиа «Атса злам атмосфератә аҳауа ала» аҿы данықәгылоз.

Қырҭтәыла ақәҿиарақәа данрылацәажәоз Ҕарибашвили ишиҳәаз ала, раҧхьа иргыланы  иазгәаҭатәуп  2018 шықәсазы  ЕАР Ахәыҷтәы фонд имҩаҧнагаз акластеррацәаратәи аиндикаторрацәаратәи аҭҵаара.

«Аҭҵаара иҳнарбеит ҩышықәса инаркны бжьышықәсанӡа зхыҵуа ахәыҷқәа  51% ршьаҿы атса аҩаӡара анорма аасҭа ишеиҳау. Аиҳабыра, зыҧшра ҟамҵакәа, арҭ адыррақәа ирықәҿырҭит. Ҳара, ирласӡаны, ашәарҭарақәа раҧыхреи атәылаҿы атса аҧырхагахара афактқәа реиҵатәреи азыҳәан иахәҭаз ашьаҿақәа ҟаҳҵеит. Зыӡбахәы ҳәоу апрограмма аҳәаақәа ирҭагӡаны, ҳара, атса ахыҵхырҭа аарҧшра амзызла,  атмосфереи аҧсабаратә лагылазаареи ргәаҭара ҳалагеит. Имҩаҧгаз аусура абзоурала,  арбагақәа иаҳа еиҕьхеит,  ақәҿыҭра апрограмма иаҳа алҵшәа ахылҵит.  Апрограмма алагара инаркны аҧшьбатәи ашықәс азы зеиҧшҟамлац алҵшәа ҳауит  — ашьаҿы атса аилазаара маҷхеит  75 %-ла. Арҭ анализқәа арегионқәа ирықәынхо ахәыҷқәа ирзыҟаҵан, избанзар, арегионқәа рҿоуп атса  арбага зегьы реиҳа иахьыҳаракыз», — иҳәеит Иракли Ҕарибашвили.