Иракли Ӷарибашвили - Иахьа ҳара ауаатәыҩсара рҭоурых аҿы арыцҳара дуӡӡа - Ҳолокоста иалаӡыз ауаа ҳаҭырла иҳгәалаҳаршәоит
Иракли Ӷарибашвили - Иахьа ҳара ауаатәыҩсара рҭоурых аҿы арыцҳара дуӡӡа - Ҳолокоста иалаӡыз ауаа ҳаҭырла иҳгәалаҳаршәоит

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Ҳолокост иалаӡыз ауаа игәалаиршәеит.

“Иахьа ҳара ауаатәыҩсара рҭоурых аҿы арыцҳара дуӡӡа – Ҳолокост иалаӡыз ауаа ҳаҭырла иҳгәалаҳаршәоит. Ари арыцҳара ду иалаӡыз ауаа даҽазнык иҳгәалаҳршәоит, еиқәзах патуқәҵара рхааҳарԥшуеит

Ҳолокост еиҭаҟамларц азы аиҳабырақәа зегьы аҭынчреи аилибакаареи аиқәыршәаразы аҧхықәра ҳадуп, иахьатәи амш азы даҽазнык ишьақәҳарҕәҕәоит ацәымҕра иарбанызаалак аформа аҿагылареи, иаҳа ишәарҭам, зхы иақәиҭу адунеи аиҿкаареи шаҳуалу”, – иануп аҧыза-министр иҟаиҵаз аҳәамҭа аҿы.