Иахьа  Самеба аныхабааи Қырҭтәыла аныхабаақәа реиҳареи рҿы Баҭым иҟалаз арыцҳара иалаӡыз ауаа ргәаларшәаразы  апанихида мҩаҧгахоит
Иахьа  Самеба аныхабааи Қырҭтәыла аныхабаақәа реиҳареи рҿы Баҭым иҟалаз арыцҳара иалаӡыз ауаа ргәаларшәаразы  апанихида мҩаҧгахоит

Қырҭтәыла Апатриархиа аҟынтә ишаарыцҳаз ала, иахьа  Самеба аныхабааи Қырҭтәыла аныхабаақәа реиҳареи рҿы Баҭым иҟалаз арыцҳара иалаӡыз ауаа ргәаларшәаразы  апанихида мҩаҧгахоит.

Самеба аныхабаа аҿы алитургиа  мҩаҧигоит Сенакии Чхороҵҟуи амитрополит  Шио (Муџьири).

«Амҽыштәи алитургиа анеҩс, Баҭым иҟалаз арыцҳара иалаӡыз ауааҧсыра ргәаларшәаразы апанихида мҩаҧгахоит», — иануп Апатриархиа адырраҿы.