Иааиуа амшқәа рзы Ентони Блинкен Израиль даҭаауеит
Иааиуа амшқәа рзы Ентони Блинкен Израиль даҭаауеит

Иааиуа амшқәа рзы, Америка аҳәынҭқарратә маӡаныҟәгаҩ Ентони Блинкен, Америка Израиль цхыраарас иаҭаху еиликаарц азыҳәан,  Израиль даҭаауеит. Ари атәы ааицҳаит Америка Аҳәынҭқарратә департамент аофициалтә хаҭарнак   Меттиу  Миллер.

Миллер иҳәамҭала,  аҳәынҭқарратә маӡаныҟәгаҩ Израильҟа ддәықәлар ҟалап аҧшьашазы.