Генри Киссинџьер - Урыстәылеи Украинеи аҭынчратә еиҿцәажәарақәа ашықәс анҵәамҭазы иалагар ҟалап
Генри Киссинџьер - Урыстәылеи Украинеи аҭынчратә еиҿцәажәарақәа ашықәс анҵәамҭазы иалагар ҟалап

Урыстәылеи Украинеи аҭынчратә еиҿцәажәарақәа ашықәс анҵәамҭазы иалагар ҟалап, – иҳәеит ЕАШ ԥасатәи аҳәынҭмаӡаныҟәгаҩ Генри Киссинџьер CBS  аинтервиу аҿы.

Америка ԥасатәи ачинҳаракҩы аиҿцәажәарақәа рҿы Китаи ароль аҵак ду дахцәажәеит.

“Уажәы, Китаи аиҿцәажәарақәа ианрылахәу аамҭазы, ашықәс анҵәамҭанӡа аиҿцәажәарақәа иалагоит ҳәа сгәы иаанагоит. Ҳара аиҿцәажәарақәа рпроцесси аиҿцәажәарақәеи ҳрыхцәажәоит. Китаи жәларбжьаратәи асистемахь еиҭалалара ҟалон. Жәларбжьаратәи асистемантә ари аныхра ҟалом”, – иҳәеит Генри Киссинџьер.