Ергнеҭи Аусеицуреи Ашәарҭадареи рзы Европатәи Аиҿкаара аиҿкаарала аиҧылара мҩаҧысуеит
Ергнеҭи Аусеицуреи Ашәарҭадареи рзы Европатәи Аиҿкаара аиҿкаарала аиҧылара мҩаҧысуеит

Ергнеҭи Аусеицуреи Ашәарҭадареи рзы Европатәи Аиҿкаара аиҿкаарала аиҧылара мҩаҧысуеит. Аиҧылара иалахәып Урыстәыла ахаҭарнакцәагьы.

Атехникатә аиҧылара еиҿкаауп Евроеидгыла Анаҧшратә Миссиа ала, аха, амиссиа ахаҭарнакцәа ишырҳәаз ала, дара рхаҭа аиҧылара иалахәым.

Заанаҵы иҟоу аинформациа ала, аиҧылараҿы Алан Хугаеви, Алан Хачирови, Султан Плиеви рызҵаара иалацәажәоит. Ауаҧс аган ишаарыцҳаз ала, арҭ ауаа  2008 шықәсатәи аибашьра ашьҭахь хабарда ибжьаӡит.