Ентони Блинкен Израиль даҭааит
Ентони Блинкен Израиль даҭааит

Америка аҳәынҭқарратә маӡаныҟәгаҩ Ентони Блинкен Израиль даҭааит.

Авизит аҳәаақәа ирҭагӡаны, Блинкен, Изараиль аҧыза-министр  Биниамин Нетаниаҳуи Палестина ахада  Маҳмуд  Аббаси дырҧылараны дыҟоуп.

Жьҭаара  10 рзы Аҳәынҭқарратә департаментаҿ имҩаҧгаз абрифинг аҿы ишырҳәаз ала,  Блинкен Израиль даҭаауеит Америка ари атәыла излацхрааша еиликаарц азыҳәан.