Ентони Блинкен – Америкеи адгылаҩцәеи Украина иарҭеит урыстәылатәи атанк цыҧхьаӡазы жәаба атанкҭархагатә системақәа
Ентони Блинкен – Америкеи адгылаҩцәеи Украина иарҭеит урыстәылатәи атанк цыҧхьаӡазы жәаба атанкҭархагатә системақәа

«Америкеи аидгылаҩцәеи Украина иарҭеит урыстәылатәи атанк цыҧхьаӡазы атанкҭархагатә системақәа жәаба», — иҳәеит Америка аҳәынҭқарратә маӡаныҟәгаҩ Ентони Блинкен  NBC иеиҭаз аинтервиу аҿы.

Иара иажәақәа рыла, ишыҟазаалакгьы, Украина хымҧада аиааира агоит.

Иара ишиҳәаз ала, аибашьра нагӡахар ауеит, аха, Киев аиааирагараҿы иаҧырхагахаша асценари ибом.

Акомментари аҟаҵара