Ентони Блинкен – Америкеи адгылаҩцәеи Украина иарҭеит урыстәылатәи атанк цыҧхьаӡазы жәаба атанкҭархагатә системақәа
Ентони Блинкен – Америкеи адгылаҩцәеи Украина иарҭеит урыстәылатәи атанк цыҧхьаӡазы жәаба атанкҭархагатә системақәа

«Америкеи аидгылаҩцәеи Украина иарҭеит урыстәылатәи атанк цыҧхьаӡазы атанкҭархагатә системақәа жәаба», — иҳәеит Америка аҳәынҭқарратә маӡаныҟәгаҩ Ентони Блинкен  NBC иеиҭаз аинтервиу аҿы.

Иара иажәақәа рыла, ишыҟазаалакгьы, Украина хымҧада аиааира агоит.

Иара ишиҳәаз ала, аибашьра нагӡахар ауеит, аха, Киев аиааирагараҿы иаҧырхагахаша асценари ибом.