ЕАШ аҳәынҭдепартамент апресспикер ихаҭыԥуаҩ - ЕАШ ацҳаражәҳәара аусуҩцәа Қырҭтәыла ԥасатәи ахада Михеил Саакашвили илобирра ахаан иалахәымызт
ЕАШ аҳәынҭдепартамент апресспикер ихаҭыԥуаҩ - ЕАШ ацҳаражәҳәара аусуҩцәа Қырҭтәыла ԥасатәи ахада Михеил Саакашвили илобирра ахаан иалахәымызт

ЕАШ аҳәынҭдепартамент апресспикер ихаҭыԥуаҩ Ведант Патели иҟаиҵаз аҳәамҭала, Қырҭтәыла иҟоу ЕАШ ацҳаражәҳәара аусуҩцәа Қырҭтәыла ԥасатәи ахада Михеил Саакашвили илобирра ахаан иалахәымызт. Ари атәы Патели апрессконференциаҿ иазгәеиҭеит.

Қырҭтәыла анапхгареи аихқәеи ацҳаражәҳәара ақәырҵо ахара изыхҟьоузеи ҳәа ажурналист изҵааразы, Патели ишазгәеиҭаз ала, апозициа еилыхха рымоуп – ЕАШ ацҳаражәҳәара аусуҩцәа Қырҭтәыла ԥасатәи ахада Михеил Саакашвили илобирра ахаан иалахәымызт

„Даҽазнык иазгәасҭар сҭахуп, Қарҭ иҟоу ЕАШ ацҳаражәҳәара аусуҩцәа Қырҭтәыла ԥасатәи ахада Михеил Саакашвили илобирра ахаан иалахәымызт“, – иҳәеит Патели.