Давос иҟоу Иракли Ҕарибашвили Koç Holding анагӡаратә хантәаҩы диԥылеит
Давос иҟоу Иракли Ҕарибашвили Koç Holding анагӡаратә хантәаҩы диԥылеит

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Швеицариатәи аконфедерациаҿ ивизит иалагеит. Давос иҟоу аԥыза-министр актәи аиԥылара Koç Holding анагӡаратә хантәаҩы – Левенҭ Чакироӷлу иҟны мҩаԥигеит.

Аиԥылараҿ аганқәа ирыхәаԥшит аилахәыра Қырҭтәыла аусзура арҭбаара ашьаҭатәи ахырхарҭақәа, ира убас аалыҵ ҿыци ахырхарҭа ҿыцқәеи рҿы аусеицура арҭбаара аперспективақәа.

Koç Holding – Ҭырқәтәылa идуӡӡоу aиндустриaтә гәыҧуп, aдунеи зегьы реиҳa ибеиу 500 еилaхәырa иреиуп. Агәыҧ aус aуеит aенергетикеи, aфaтәи, aинтернеттехнологиaқәеи, aсaсaaирҭaқәеи, aелектроникеи aусхкқәa рҿы. Аҳолдинг 105,000-ҩык иреиҳaны aусзуҩцәеи 10 нызқь aдиллерцәеи aмоуп. Шықәсык aлa 34,97 миллиaрд aхaшәaлaхәы aмоуп. Қырҭтәыла Koç Holding сасааирҭақәак амоуп.