Давид Залкалиани швециатәи иколлега дылҧылеит
Давид Залкалиани швециатәи иколлега дылҧылеит

Авице-аҧыза, Қырҭтәыла адәныҟатәи аусқәа рминистр Давиҭ Залкалиани, Аусеицуреи Ашәарҭадареи рзы Европатәи Аиҿкаара аминистериал аҳәаақәа ирҭагӡаны, Швециа адәныҟатәи аусқәа рминистр, Аусеицуреи Ашәарҭадареи рзы Европатәи Аиҿкаара уажәтәи ахантәаҩы Анн Линде дылҧылеит.

Аминистр иколлега ҭабуп ҳәа леиҳәеит идкылареи аминистериал аиҿкаареи азыҳәан.

Аиҧылараҿы иаҵшьны иазгәаҭан арегион аҿы ашәарҭадара аиқәыршәара апроцесс аҿы Швециа активтә алахәызаареи, зыӡбахәы ҳәоу аиҿкаараҿы Қырҭтәыла азҵаара адгылареи, Женеватәи аиҿцәажәарақәа рҿы алахәызаареи аҵакы.

Аганқәа рхаҭарнакцәа ишырҳәаз ала, абри ахырхарҭала аусеицура нарыгӡоит. Швециа даҽазнык ишьақәнарҕәҕәеит Қырҭтәыла ахьыҧшымреи аҵакырадгьылтә акзаареи ишадгыло.