Атәыла ахада иашьашәалоу аорганқәа  рахь ааҧхьара ҟалҵеит афестиваль «Праид» шәарҭада амҩаҧгара еиқәдыршәарц
Атәыла ахада иашьашәалоу аорганқәа  рахь ааҧхьара ҟалҵеит афестиваль «Праид» шәарҭада амҩаҧгара еиқәдыршәарц

Саломе Зурабишвили лгәаанагарала, ажәеи ахаарҧшреи ахақәиҭра ауаҩҧсы ихадаратә хақәиҭрақәа иреиуп, ари апринцип ақәныҟәара ак аҧырхагахар ҟалом, — иануп Қырҭтәыла ахада ладминистрациа адырраҿы.

Атәыла ахада иашьашәалоу аорганқәа  рахь ааҧхьара ҟалҵеит афестиваль «Праид» шәарҭада амҩаҧгара еиқәдыршәарц.

«Амчылареи агрессиатә гәыҧқәеи рыдгылара ҟалом.

Атәыла ахада иашьашәалоу аорганқәа  рахь ааҧхьара ҟалҵеит афестиваль «Праид» шәарҭада амҩаҧгареи уи алахәылацәа Аконституциала ирымоу ажәеи ахаарҧшреи ахақәиҭреи  еиқәдыршәарц.

Атәыла ахада лыдҵала, ауаҩытәыҩса изинқа рыхьчара азҵааразы лыбжьагаҩ афестиваль  «Праид» ашҟа днеиуеит, — иануп адырраҿы.