Ас ду ацентртә автобан аҿы [авидео]

Ацентртә автобан аҿы асы леиуеит.

Аҭыԥ аҟынтә Қырҭтәыла Актәи аканал ажурналист ишааицҳаз ала, аҵаахшәыла ҟалеит.

Ас ду иахҟьаны, Қырҭтәыла амасштаб ала амҩақәа рҿы аԥкрақәа шьақәгылоуп.

Акомментари аҟаҵара