Арчил Ҭалакваӡе  - Атәыла ахада еиқәшаҳаҭрада авизит амҩаҧгарала Аконституциа еилалгоит, насгьы, Франциаҟа  азҵаатәхәы дәықәҵамызт
Арчил Ҭалакваӡе  - Атәыла ахада еиқәшаҳаҭрада авизит амҩаҧгарала Аконституциа еилалгоит, насгьы, Франциаҟа  азҵаатәхәы дәықәҵамызт

Апарламент авице-спикер   Арчил  Ҭалакваӡе иҳәамҭала, атәыла ахада лхатә адәныҟатәи активра Аконституциа инақәырәшаны имҩаҧылгозар еиҕьын.

Иара иажәақәа рыла, аконституциатә принцип аилагара азинтәи аполитикатәи ақәҿыҭра аҭатәуп.

«Аимпичмент апроцедура мҩаҧгахоит апҟарақәа инрықәыршәаны. Аимпичмент азинтәи аполитикатәи аҵакы амоуп, наҟ-наҟ дарбанзаалак ачынуаҩ Аконституциа инақәыршәаны аус иуларцаз. Атәыла ахада еиқәшаҳаҭрада авизит амҩаҧгарала Аконституциа еилалгоит, насгьы, Франциаҟа  азҵаатәхәы дәықәҵамызт», — иҳәеит Арчил Ҭалакваӡе.