«Ақырҭуа гәахәтәы» атәыла ахада Саломе Зурабишвили лимпичмент апроцедура иалагоит
«Ақырҭуа гәахәтәы» атәыла ахада Саломе Зурабишвили лимпичмент апроцедура иалагоит

 

«Апартиа аполитхеилак аилатәараҿы Қырҭтәыла ахада лимпичмент апроцедура алагаразы аӡбара ҳадаҳкылеит», — иҳәеит апартиа  «Ақырҭуа гәахәтәы» ахантәаҩы  Иракли Кобахиӡе.

Иара ишиҳәаз ала, «ҳара уи азыҳәан Қырҭтәыла Аконституциа аҿаҧхьа аҭак ҳаҧхықәуп».