«Ақырҭуа гәахәтәы» ахаҭарнакцәа аҳәаанырцәтәи афинансыркра аартызаара иазку азакәанҧҵаратә инициатива цәырыргоит  
«Ақырҭуа гәахәтәы» ахаҭарнакцәа аҳәаанырцәтәи афинансыркра аартызаара иазку азакәанҧҵаратә инициатива цәырыргоит  

«Ақырҭуа гәахәтәы» ахаҭарнакцәа еиҭах ицәырыргоит аҳәаанырцәтәи афинансыркра аартызаара иазку азакәанҧҵаратә инициатива. Апартиа аофис хадаҿы имҩаҧгаз абрифинг аҿы ари атәы ааицҳаит апарламенттә аиҳара алидер Мамука Мдинараӡе.

Мдинараӡе ишиҳәаз ала, азакәанпроектаҿ атермин «атәым агент» ирыҧсахуеит, уи ацынхәрас абри авариант анырҵоит  — «атәым ҳәынҭқарра аинтересқәа ирықәныҟәо аиҿкаара».

«Парламенттә аиҳара, апартиа аполитхеилак аҿы аконсультациақәа мҩаҧганы,   «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәан апроект апарламентаҿ аханатә ацәыргара рыӡбеит.    Азакәанпроект атекс ҵыҧх ишыҟаз иаанхеит,  аҧсахрак мацароуп иалагалоу. Атермин «атәым агент» иҳаҧсахуеит, уи ацынхәрас абри авариант анаҳҵоит  — «атәым ҳәынҭқарра аинтересқәа ирықәныҟәо аиҿкаара».

Ишәгәалаҳаршәар ҳҭахуп, ари азакәанпроект акоуп изызку – аҳәаанырцәынтә афинансыркра зауа аиҿкаарақәа ашықәс анҵәамҭаз аҳасабырба цәырыргароуп, ари аҳәара аилагаразы афинанстә санкциақәа иазҧхьагәаҭоуп. Уи иарбанзаалак аиҿкаара  зцәыргара ахәҭоу аминималтә аҳасабырбоуп. Убри аҟынтә, азакәан атекст акритика азутәым  ҳәа ҳгәы иаанагоит. Уажәтәи асессиа анҵәамҭанӡа ари азакәан ҳадаҳкылоит», — иҳәеит Мдинараӡе.

Мдинараӡе ишазгәеиҭаз ала, абри аҩызаҵәҟьа азакәанқәа иҟоуп Америкеи, Израили, Австралиеи. Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы ари азакәан активла иалацәажәоит Евроеидгылеи, Британиа Дуи, Франциеи, Канадеи, Словакиеи, Украинеи.