Апарламент аҧхьа имҩаҧысуеит „Атәым анырра аартызаара иазку“ азакәанпроект аҿагыларатә акциа
Апарламент аҧхьа имҩаҧысуеит „Атәым анырра аартызаара иазку“ азакәанпроект аҿагыларатә акциа

Апарламент аҧхьа акциа мҩаҧысуеит. Уаҟа еизаз ауаа  „Атәым анырра аартызаара иазку“ азакәанпроект иадҳәаланы апротест ҟарҵоит. Акциа алахәылацәа иреиуп аполитикатә партиақәеи иҳәынҭқарратәым аиҿкаарақәеи рхаҭарнакцәа.

Апоет Рати Амаҕлобели акциаҿ ишиҳәаз ала,  „Ақырҭуа гәахәтәы“ ари азакәанпроект мап ацәыркроуп.

Апарламентаҿ, аиуристтә комитет аилатәараҿы, иахьа шьыжь инаркны, „Атәым анырра аартызаара иазку “ азакәанпроект актәи аҧхьарала иахәаҧшуеит.