Андреи Руденко -  Аахыҵ Уаҧстәыла Урыстәыла аилазаарашҟа алалара азҵаара аӡбараан афакторқәа зегьы иазҧхьагәаҭатәуп, агеополитикатә ҭагылазаашьагьы налаҵаны
Андреи Руденко -  Аахыҵ Уаҧстәыла Урыстәыла аилазаарашҟа алалара азҵаара аӡбараан афакторқәа зегьы иазҧхьагәаҭатәуп, агеополитикатә ҭагылазаашьагьы налаҵаны

«Аахыҵ Уаҧстәыла Урыстәыла аилазаарашҟа алалара азҵаара аӡбараан афакторқәа зегьы иазҧхьагәаҭатәуп, агеополитикатә ҭагылазаашьагьы налаҵаны», — иҳәеит Урыстәыла адәныҟатәи аусқәа рминистр ихаҭыҧуаҩ  Андреи Руденко Дума аҿы данықәгылоз.

«Аидҵара азҵаара аӡбара апроцесс аҩ-ганк алахәызароуп. Аахыҵ Уаҧстәыла имҩаҧысуа ареферендум алҵшәақәа ҳрыхәаҧшып,  анеҩс, Урыстәылатәи афедерациа агәаанагара еилаҳкаап. Араҟа афакторқәа зегьы иазҧхьагәаҭатәуп, агеополитикатә ҭагылазаашьагьы налаҵаны», — иҳәеит Руденко.

Аурыс дипломат ишиҳәаз ала, уажәтәи аетап азы Урыстәыла анапхгара ареферендум азы аҽазыҟаҵаратә процесс шымҩаҧысуа иацклаҧшуеит.