Амҵәышәампыл азы Қырҭтәыла аизгазы  адунеи ачемпионат иалагеит  акрызҵазкәа аиааирала
Амҵәышәампыл азы Қырҭтәыла аизгазы  адунеи ачемпионат иалагеит  акрызҵазкәа аиааирала

Ақырҭуа амҵәышәампыл аҭоурыхаҿ адаҟьа ҿыц аҧнаҵеит Гьаргь Шермадини иҭаиршәыз 2 кәаталактәи ампыл. Иахьа, адунеи ачемпионатаҿ  Қырҭтәыла аизга  Кабо-Верде  аиза иацлабуан. Ақырҭуа амҵәышәампыласҩцәа 85:60 ҳәа аиааира ргеит.

Ари аматч аиааирала ихыркәшан, аха Қырҭтәыла аизгазы агәыҧаҿ аматч хада мҩаҧысуеит нанҳәа  28 рзы, убри аҽны дара Словениа аизга ирацлабуеит.

Зыӡбахәы ҳәоу аматчаҿ аиааира зго аизга анеҩстәи аетапахь иасуеит.