Акциа алахәылацәа Мшаԥы 9 амҩеи Зубалашвили имҩеи рҿы игылоуп [афото]
Акциа алахәылацәа Мшаԥы 9 амҩеи Зубалашвили имҩеи рҿы игылоуп [афото]

Акциа алахәылацәа Мшаԥы 9 амҩеи Зубалашвили имҩеи рҿы игылоуп Акциаҿ иҟоуп аоппозициаа рдилерцәагьы.

Азакәанхьчаҩцәа апарламент иакәыршаны игылоуп, урҭ акциа алахәылацәа апарламент аҩналарҭа аркра зин рырҭом. Ациаҿ аинцидентқәак ҟалеит.

Уажәы апарламент шьҭахьтәи аҩналарҭа аартуп.