Аихқәа ишаарыцҳаз, уахынла Урыстәыла "Шаҳед" атип змоу 38 аԥырҩы дызҭам аппаратқәа рыла Украина ажәылеит, украинаа 29 дронк ҭадырхеит
Аихқәа ишаарыцҳаз, уахынла Урыстәыла "Шаҳед" атип змоу 38 аԥырҩы дызҭам аппаратқәа рыла Украина ажәылеит, украинаа 29 дронк ҭадырхеит

Уахынла Киеви Украина егьырҭ арегионқәеи рҿы аҳауа шәарҭарадырра бжьы гон.

Аихқәа ишаарыцҳаз, уахынла Урыстәыла “Шаҳед” атип змоу 38 аԥырҩы дызҭам аппаратқәа рыла Украина ажәылеит, украинаа 29 дронк ҭадырхеит.

Одессатәи араион аҿы аԥырҩы дызҭам аппаратқәа ржәылараан аԥхасҭа аиуит афымцамчтә инфраструктуратә обиект, тәылауаҩк ахәрақәа иоуит.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Донецктәи арегион ажәылараан аӡәы дҭахеит, фҩык ахәрақәа роуит.