Адәныҟатәи аусқәа рминистрра – Китаи атәылауааи еснагь Китаи  инхо ауааҧсыреи авизада Қырҭтәылаҟа иааны,  30 мшы атәыла аҵакырадгьылаҿ  аангылара рылшоит
Адәныҟатәи аусқәа рминистрра – Китаи атәылауааи еснагь Китаи  инхо ауааҧсыреи авизада Қырҭтәылаҟа иааны,  30 мшы атәыла аҵакырадгьылаҿ  аангылара рылшоит

Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра аинформациа аланарҵәеит Китаитәи ареспублика атәылауаа рзы азинҷыдатә авизатә режим ашьақәыргылара иазкны.

Адәныҟатәи аусқәа рминистрра аинформациа ишану ала, 2023 шықәса цәыббра 11 инаркны, Китаитәи ареспублика атәылауааи  Китаи еснагь  инхо ауааҧсыреи  азинҷыдатә режим рзышьақәыргылоуп.

«Ашьақәыргылара ҿыц инақәыршәаны,  Китаи атәылауааи еснагь Китаи  инхо ауааҧсыреи авизада Қырҭтәылаҟа иааны,  30 мшы атәыла аҵакырадгьылаҿ  аангылара рылшоит», — иануп Адәныҟатәи аусқәа рминистрра аинформациаҿы.

Қырҭтәыла аиҳабыра иашьашәалоу аҧсахрақәа рыдыркылахьеит.