Аҵысра  „Џьутеби“ алахәылацәа апарламент ахыбра аҧхьа апротесттә акциа мҩаҧыргоит
Аҵысра  „Џьутеби“ алахәылацәа апарламент ахыбра аҧхьа апротесттә акциа мҩаҧыргоит

Аҵысра  „Џьутеби“ алахәылацәа апарламент ахыбра аҧхьа апротесттә акциа мҩаҧыргоит.

 Акциа аиҿкааҩцәа иреиу Лаша Џьанџьҕава ишиҳәаз ала, иахьа дара Баҭым еизаз ауааҧсыра адгылара рзаадырҧшуеит.

Акциа алахәылацәа рҳәамҭала, аурыс пропогандистцәа ахьыҟоу аурыс  акруизтә аҕба баҭымтәи абаҕәаза иҭалар ҟаломызт, избанзар, дара реиҳара Қырҭтәыла ампыҵахалара иазхарҵом, насгьы, рыхәҭак ампыҵахалара иазку азакәан еиларгахьеит.