Ҭинаҭин Берӡенишвили - Аиԥылараҿ ҳаиқәшаҳаҭхеит Ауаажәларратә дырраҭара ахақәиҭра амцәыӡырц азы афинансркра аҵас аиҭахәаԥшра ҟалар, ари азы аиқәшаҳаҭра ҳамоуп»
Ҭинаҭин Берӡенишвили - Аиԥылараҿ ҳаиқәшаҳаҭхеит Ауаажәларратә дырраҭара ахақәиҭра амцәыӡырц азы афинансркра аҵас аиҭахәаԥшра ҟалар, ари азы аиқәшаҳаҭра ҳамоуп»

«Шьалуа Папуашвилии Иракли Кобахиӡеи рҟны аиԥылараҿ ҳаиқәшаҳаҭхеит Ауаажәларратә дырраҭара ахақәиҭра амцәыӡырц азы афинансркра аҵас аиҭахәаԥшра ҟалар, ари азы аиқәшаҳаҭра ҳамоуп», —илҳәеит Қырҭтәыла Актәи аканал адиекртор Ҭинаҭин Берӡенишвили апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвилии апартиа “Ақырҭуа гәахәтәы” ахантәаҩы Иракли Кобахиӡеи рҟны аиԥылара ашьҭахь.

«Ари ихадараз аиԥыларан.  Ауаажәларратә дырраҭара ахақәиҭра амцәыӡырц азы афинансркра аҵас аиҭахәаԥшра ҟалар, ари азы аиқәшаҳаҭра ҳамоуп. Ауаажәларратә дырраҭареи атәылеи рхы иадеквату афинансркра ҳахцәажәеит. Ауаажәларратә дырраҭара аусура иаԥырхагамхо амодель алхтәуп.

Адырраҭара афинансркра аҵас иалаларан иҟоу аԥсахра аус адулара нагӡахоит, ишьақәырӷәӷәахо амодель Еврозонаҿ иҟоу астандартқәеи арегулиациақәа ирышьашәалахароуп», —илҳәеит Қырҭтәыла Актәи аканал адиекртор Ҭинаҭин Берӡенишвили.

Азакәанԥҵаратә ԥсахрақәа ирыдҳәаланы, Қырҭтәыла Актәи аканал адиекртор Ҭинаҭин Берӡенишвилии ахылаԥшатә хеилак ахада Васил Маӷлаԥериӡеи апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвилии апартиа “Ақырҭуа гәахәтәы” ахантәаҩы Иракли Кобахиӡеи ирԥылеит.