Ҭинаҭин Берӡенишвили "Амедиеи акультуреи рымшқәа" рфорум аҿы даспикероуп
Ҭинаҭин Берӡенишвили "Амедиеи акультуреи рымшқәа" рфорум аҿы даспикероуп

Қырҭтәыла Актәи аканал адинектор хада Ҭинаҭин Берӡенишвили “Амедиеи аультуреи рымшқәа” рфорум аҿы даспикероуп.

Афорум Румыниа аҳҭнықалақь Бухарест аҿы мҩаԥысуеит, уи Азиеи Аокеан Ҭынчи рдырраҭарақәа реидгылеи (ABU) Румыниа ауажәларратә радиои реиҿкаарала мҩаԥысуеит. Сынтәа аконференциаҿ”Ахкырацәареи алкаареи: акультура анырра ауажәларратә дырраҭараз” ауп темас амоу.

Афорум аҿы Қырҭтәыла Актәи аканал адинектор хада Ҭинаҭин Берӡенишвили ақырҭуа культуреи ауаажәлари рырӷәӷәарҿ Адырраҭара ароль дахцәажәан, аплатформа ҿыц 1tvplay.ge аӡыргара мҩаԥылгеит.