Ҭинаҭин Берӡенишвили - Адырраҭара адысныҳәалоит аудит иҵоуроу алкаа
Ҭинаҭин Берӡенишвили - Адырраҭара адысныҳәалоит аудит иҵоуроу алкаа

Адырраҭара адысныҳәалоит аудит иҵоуроу алкаа, гәаҭан афинанстә ҳасабырбақәеи, аҳәынҭқарратә аахәарақәеи ашәахтәқәа рҳасабырбақәеи, – илҳәеит Қырҭтәыла Актәи аканал агенералтә директор Ҭинаҭин Берӡенишвили.

Ҭинаҭин Берӡенишвили лажәақәа рыла, 2023 шықәсазы Ауаажәларратә дырраҭара 33 175 абухгалтертә-финанстә операциақәа мҩаԥнагеит, ари аамҭа иалагӡаны аилагаракгьы аарԥшымызт. Адиректор хада ишазгәалҭаз ала, Ауаажәларратә дырраҭара ахыбра ҿыц ихыркәшеит  аахәара иазку азакәан иашьашәаланы, ари ахырхарҭалагьы аилагарақәа аарԥшымызт.

Жәларбжьаратә аудиттә еилахәыра Moore, Abc Ауаажәларратә дырраҭара 2023 шықәсатәи афинанстә аҳасабырбазы иҵоуроу алкаа ҟанаҵеит. Апроцесс аҿы игәаҭан афинанстә ҳасабырбақәеи, аҳәынҭқарратә аахәарақәеи ашәахтәқәа рҳасабырбақәеи. Аудиттә еилахәыра арҭ ахырхарҭақәа зегь рзы иҵоуроу алкаа ҟанаҵеит, азакәан аилагара аарԥшымызт.