„მაროს არია“ ზაქარია ფალიაშვილის ოპერიდან „დაისი“ - ჩაწერილია 1956 წელს

ასრულებს მერი ნაკაშიძე.