ივანე გიგინეიშვილი - ყველასთავის საჭირო წიგნი - ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი

ჩაწერილია 1981 წელს.