გიორგი ლეონიძე კითხულობს ლექსს „ყივჩაღის პაემანი“

ჩაწერილია 1965 წელს.