Адырга: Пекин 2022

Пекин 2022 ихырқәшеит - Қырҭтәыла аизга аԥсадгьыл ахь аҭоурыхтә қәҿиарала ихынҳәуеит [авидео] #1TVSPORT
Аҭоурыхтә хҭыс ақырҭуа спорт аҭоурых аҿы - Берулавеи Сафинеи аолимпиада ажәбатәи аҭыԥ ала ихдыркәшеит [авидео] #1TVSPORT
Пекин 2022 | Лука Берулавеи Карина Сафинеи аолимпиадаҿ ақырҭуа рекорд еиӷьыртәит [авидео] #1TVSPORT
Пекин 2022 | Берулавеи Сфинеи аҵаақәшьқьраараҿ апрограмма кьала ажәбатәи аҭыԥ ааныркылеит [авидео] #1TVSPORT
Пекин 2022 | Анастасиа Губанова жәеизатәи аҭыԥ аанылкылеит [авидео] #1TVSPORT
Пекин 2022 | Казаковеи Ревиеи аӡынтәи аолимпиадаҿ зхы иақәиҭу апрограммала иқәгылеит [авидео] #1TVSPORT
Пекин 2022 | 18-тәи аҭыԥ аритмикатә кәашараҿы - Казаковеи Ревиеи афиналтә етап ахь ииасит [авидео] #1TVSPORT
Пекин 2022 | Аҵаақәшьқьрааҩы Анастасиа Губанова Қырҭтәыла аизга азаалгеит  67,56 абалл – ақырҭуа аизга афбатәи аҭыҧ ааннакылеит  (авидео)
Пекин 2022 | Аӡынтәи аолимпиатә хәмаррақәа раартра аныҳәатә церемониа рхы аладырхәит жәҩык ақырҭуа спортсменцәа #1TVSPORT
Ақырҭуа ашәаҩаныҟәаҩцәа Пекин имҩаҧысуа аӡынтә Олимпиадашҟа идәықәлеит  #1TVSPORT
Нино Ҵиклаурии Сосо Џьаԥариӡеи Пекинтәи аӡынтәи аолимпиада рхы аладырхәоит