Адырга: Ачымaзaрaқәa рхылaҧшрa aмилaҭтә центр

Ачымазарақәа рхылаҧшра амилаҭтә центр аинформациа инақәыршәаны, ала зыцҳаз аҷкәын ихьӡ еилкаауп, иара авакциа изыҟарҵахьеит
Covid-19 аҽыхьчаратә вакцинациа аџьшьара аҭара апрограмма нагӡахоит хәажәкыра 31-нӡа
Ачымазарақәа рхылаҧшра амилаҭтә центр   COVID-19 аҽыхьчаратә вакцинациа иазку аҳасабырба цәырнагеит
Аҳасабырба инақәыршәаны,  COVID-19 амшала иҧсыз зцәазтәымкәа иҟаз аҳәса рыгәҭа алаҵа ҟазҵаз  аӡәгьы дыҟамызт
Ачымазарақәа рхылаҧшра амилаҭтә центр аилахәыра  "Альма" ахь ааҧхьара ҟанаҵеит адәныҟатәи абилбордқәа рҿы авакцинациа апропаганда азызуа абаннерқәа зыҧшра ҟамҵақәа реиҭашьақәыргылара еиқәдыршәарц
Авакцинациа акурс наӡа иахысыз ауааҧсыра аҳәаанырцәҟа ацаразы аилкаа роур рылшоит аиммунизациа мҩаҧызго амедицинатә усбарҭа ма Ачымазарақәа рхылаҧшра амилаҭтә центр аҿы
Иахьазы иҟоу адыррақәа рыла, Қырҭтәыла  акороанвирус аҽыхьчаратә лаҵа ҟарҵахьеит  33 337ҩык атәылауаа
Келли Дегнaн Лугaр ицентр дaҭaaит [aфото]
Ачымaзaрaқәa рхылaҧшрa aмилaҭтә центр -  Акоронaвирус aхкҿыц aдиaгноз ззышьaқәырҕәҕәоу aуaa рҟынтәи 17 нaӡынa писиaр тестиррa aaн aсимптомқәa рымaмызт
Ачымaзaрaқәa рхылaҧшрa aмилaҭтә центр aдыррaқәa рылa, aгрипп aсезон aзы H1N1  aвирус aлa ҩыџьa aуaaҧсырa иҧсит
Аҵыхәтәaнтәи 10мшы рылa, 38 нызқьҩык aуaaҧсырa aбҷы aҽaцәыхьчaрaзы aлaҵaтә рзыҟaҵоуп