Жозеп Боррель - Қырҭтәыла Евроеидгыла ақәгәыӷра алшоит
Жозеп Боррель - Қырҭтәыла Евроеидгыла ақәгәыӷра алшоит

Европахь амҩаҿ зегь реиҳа идуӡӡоу ауадаҩра аполиаризациоуп. Атәыла Евроеидгыла алалразы акандидат статус аиур азы, аполитикатә мчқәа зегьы аконструктивтә усеицура рыбжьазароуп, – иануп Евроеидгыла Адәныҟатәи аусқәа рмаҵзура аофициалтә даҟьа ианылаз Евроеидгыла иреиҳаӡоу ахатарнак, Еврокомиссиа авице-ахада Жозеп Боррель иҳәамҭаҿы.

„Иҳаҩсыз амчыбжь азы Қырҭтәыла сыҟан, ақырҭуа жәлари Қырҭтәыла анапхгареи рзы хаацҳамҭак сыман. Актәи: Евроеидгыла гәыҩбара аҵамкәа аанацҳауеит – Қырҭтәыла Евроеидгыла аҭаацәара атәуп. Қырҭтәыла сасра уаныҟоу иубарҭоуп ақырҭуа жәлар европатәи аҽазкрақәа шрымоу. Қарҭтәи амҩақәа рҿы Евроеидгыла абираҟқәа Европатәи аҳҭнықалақьқәа рҿы избахьаз аҵкыс ирацәоуп.  Ақырҭуаа 80% Евроеидгыла алалара иадгылоит. Ари иџьоушьаратәы иҟоу арбагоуп. Авизит аан исԥылаз ахаҿқәа зегьы Қырҭтәыла Евроеидгыла акандидат статус ирласӡаны аиура иахцәажәон“, – иазгәеиҭеит Боррель.

Евроеидгыла иреиҳаӡоу ахатарнак ишазгәеиҭаз ала, Қырҭтәыла аҿаԥхьа игылоу аҳәарақәа иаарԥшуп Еврокомиссиа 12 приоритет рҿы.

Евроеидгыла иреиҳаӡоу ахатарнак, Еврокомиссиа авице-ахада Жозеп Боррель даҽазнык иазгәеиҭеит Қырҭтәыла асуверенитети атерриториатә акзаареи дышрыдгыло.