Хаҭиа  Деканоиӡе  Гурама Маҷарашвили аҧаҭлыка игәыдылҵеит
Хаҭиа  Деканоиӡе  Гурама Маҷарашвили аҧаҭлыка игәыдылҵеит

Аиуристтә зҵаарақәа рзы акомитет аилатәараҿы  Гурам  Маҷарашвилии Хаҭиа  Деканоиӡеи  аимак рыбжьалеит.

Ари аимак Анри Оханашвили иӡбара иахҟьеит. Оханашвили Хаҭиа Деканоиӡе арегламент еилалгеит,   аилатәара аанлыжьроуп ҳәа иҳәеит.

Деканоиӡе апарламенттә аиҳара  «акгьы иаҧсам»  «аурысцәа» ҳәа рзылҳәеит. Уи иаҭакны Гурам Маҷарашвили апротест ҟаиҵан,  ишиҳәаз ала,  лара ақырҭуа атәылауаҩра Украинаҿ амаҵзураҭыҧ ду азы илыҧсахит. Деканоиӡеи Маҷарашвилии ианеицәҳауаз,  Хаҭиа Деканиоиӡе  Гурама Маҷарашвили аҧаҭлыка игәыдылҵеит.