Украинатәи аихқәа ишаарыцҳаз, Киев аганахьала урыстәылатәи абџьармчқәа имҩаԥыргаз аҳаиртә жәылара амшала ԥшьҩык ихәит, ахыбрақәа аԥхасҭа роуит
Украинатәи аихқәа ишаарыцҳаз, Киев аганахьала урыстәылатәи абџьармчқәа имҩаԥыргаз аҳаиртә жәылара амшала ԥшьҩык ихәит, ахыбрақәа аԥхасҭа роуит

Ашьыжь шаанӡа Украина аҳҭнықалақь аӡы ашәарҭарардырра бжьы гон, – аарыцҳаит украинатәи аихқәа Киев ақалақьтә-арратә администрациеи Украина аҳауатә мчқәеи рҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Аихқәа ишаарыцҳаз, Украина аҳаирхьчаратә система Киев ажәҩан аҟны ааракетаки “Шаҳед” атип змоу 18 аԥырҩы дызҭам аппарати канажьит.

Киев ахада Витали Кличко ишааицҳаз, аракета аԥҽыха Дарницкии Голосевскии араионқәа рҿы каҳаит, аԥхасҭа аиуит аҩнеихагыладу ахыбра.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла инагӡан 82 аидыслара. Бахмут ахырхарҭаҿ атәылахьчаратә мчқәа 11 жәылара рыҿагылара рылшеит.