Украина иҭахаз ақырҭуа аибашьҩы Ҭенгиз Ҷаниа иҧсыбаҩ Қырҭтәылаҟа иааргеит
Украина иҭахаз ақырҭуа аибашьҩы Ҭенгиз Ҷаниа иҧсыбаҩ Қырҭтәылаҟа иааргеит

Украина иҭахаз ақырҭуа аибашьҩы Ҭенгиз Ҷаниа иҧсыбаҩ Қырҭтәылаҟа иааргеит.

Иуацәеи иҩызцәеи Қарҭтәи жәларбжьаратәи аҳаирбаҕәазаҿ еизеит.

48 шықәса зхыҵуаз Ҭенгиз Донецктәи атәылаҿацә Авдеевка алахысраан дҭахеит.

Ҭенгиз Ҷаниа аҩашаз, Жәыргьыҭтәи араион Ганмухури ақыҭан, арратә ҳаҭырла анышә дамардоит.