Володимир Зеленски - Украина "Атакмс" аракетақәа аҭахуп импыҵахалоу Ҟрым иҟоу урыстәылатәи аҳаирбаӷәаза  абомбақәа алажьразы
Володимир Зеленски - Украина "Атакмс" аракетақәа аҭахуп импыҵахалоу Ҟрым иҟоу урыстәылатәи аҳаирбаӷәаза абомбақәа алажьразы

Украина “Атакмс” аракетақәа аҭахуп Урыстәыла аганахьала ажәылара амҩаԥгаразы акәым, импыҵахалоу Ҟрым иҟоу урыстәылатәи аеродром абомбақәа рыларыжьазы, – иҳәеит Украина ахада Володимир Зеленски “Вашингтон пост” ажурналист Девид Игнатиус иҟны аинтервиу аҿы.

Украина ахада иажәақәа рыла, Ҟрым урыстәылатәи аеродром абомбақәа рыларыжьра аҵак ҷыда амоуп, избан акәзар ари аеродром аҟынтә Украина ахырхарҭала аракетақәа рыла икылкааны ахысра иаҿуп.

„Урыстәыла аракетақәа амоуп, ҳара иҳамаӡам, урҭ ашколқәа, аенергетика, азауадқәа, атәылауаҩратә хыбрақәа ирықәлоит. Аҳаирпланқәа рнырҵәара рылшоит ҳәа аурысцәа анеилыркаауа, урҭ Ҟрым аҟынә ҳақәлаӡом“, – иҳәеит Зеленски.

Зеленски иажәақәа рыла, ЕАШ аконгресс аҩныҵҟатәи аиҿагыларақәа ирыхҟьаны, Украина фымз ацәыӡит. Аполитикатә партиақәа реимак Украина  аԥырхагамзароуп.