Володимир Зеленски инапы аҵаиҩыз азакәан инақәыршәаны, арратә ҽеизакра иаҵанакуеит 27 шықәса ацынхәрас, 25 шықәсанӡа идырмаҷит
Володимир Зеленски инапы аҵаиҩыз азакәан инақәыршәаны, арратә ҽеизакра иаҵанакуеит 27 шықәса ацынхәрас, 25 шықәсанӡа идырмаҷит

Украина ахада Володимир Зеленски инапы аҵаиҩыз азакәан инақәыршәаны, арратә ҽеизакра иаҵанакуеит 27 шықәса ацынхәрас, 25 шықәсанӡа дырмаҷит.

„Арра агареи арратә маҵзуреи ирызку” азакәанпроект No9281 акартаҿ ишазгәаҭоу, мшаԥы 2 рзы  азакәан Рада ашҟа ихынҳәит, ахада уи анапы аҵаиҩит“, –иануп аҳәамҭа аҿы.

Аҳәамҭаҿ ишану ала, Рада азакәанпроект шьақәнарӷәӷәеит 2023 шықәса лаҵара 30 рзы.