Володимир Зеленски - Аиааира агаранӡа Украинатәи аибашьра нагӡахоит, Урыстәыла уаанӡагьы аибашьра ахыркәшара алшоит ҳаԥсадгьыл иқәҵыр
Володимир Зеленски - Аиааира агаранӡа Украинатәи аибашьра нагӡахоит, Урыстәыла уаанӡагьы аибашьра ахыркәшара алшоит ҳаԥсадгьыл иқәҵыр

Аиааира агаранӡа Украинатәи аибашьра нагӡахоит, Урыстәыла уаанӡагьы аибашьра ахыркәшара алшоит ҳаԥсадгьыл иқәҵыр, – иҳәеит Украина ахада Володимир Зеленски Молдова имҩаҧысуа Европатәи аполитикатә аидҵара  (EPC) аҩбатәи асаммит иалагаанӡа. Зеленски Молдова ахада Маиа Санду дылԥылеит.

Украина ахада Володимир Зеленски иажәақәа рыла, Украина молдоватәи жәлар рыдгылоит.

„Европаҿ ҳԥеиԥш зегь реиҳа идуӡӡоу аҵакы амоуп. Украина Нато алалара азыхиоуп, Нато ҳадкыларазы анаҽазыҟанаҵо ҳазуԥшуп. Урыстәыла агрессиа амзызла, ашәарҭадаратә гарантиақәа ҳара ҳзы мацара акәым, Украинеи Европа егьырҭ атәылақәеи  рзы, ҳгәылацәа рзгьы ихадоуп, урҭ рыбжьара Молдовазгьы“, – иҳәеит Зеленски.

„Аиааира агаранӡа Украинатәи аибашьра нагӡахоит, Урыстәыла уаанӡагьы аибашьра ахыркәшара алшоит ҳаԥсадгьыл иқәҵыр“, – иҳәеит Украина ахада.