Виола фон Крамон – Сара Қырҭтәыла аинтересқәа аҧыжәара рызҭаз  «Ақырҭуа гәахәтәи» аоппозициатә партиақәеи сырҽхәоит
Виола фон Крамон – Сара Қырҭтәыла аинтересқәа аҧыжәара рызҭаз  «Ақырҭуа гәахәтәи» аоппозициатә партиақәеи сырҽхәоит

«Даҽа шьаҿак аанхеит, сара Қырҭтәыла аинтересқәа аҧыжәара рыҭаны, уаҵәы аиқәшаҳаҭра знапы аҵазыҩуа    «Ақырҭуа гәахәтәи» аоппозициатә партиақәеи сырҽхәоит», — илҳәеит Европарламент алахәыла  Виола фон Крамон.

Лара лажәақәа рыла, Қырҭтәыла ахадагьы крызҵазкәа  аӡбара лыдылкылеит.

«Саломе Зурабишвили акризис аан крызҵазкәа аӡбара лыдылкылеит. Сара,  Европарламент ахьӡала,  Қырҭтәыла апарламент аус ацура сахыццакуеит», — илҳәеит Виола фон Крамон.