Виктор Ҟиҧиани -  Credit Suisse  аменеџьмент ари азҵаара ӡбашьас иаҭатәу иазхәыцроуп, избанзар иарбанызаалак аимак аҽалагалара дара рфинанстә репутациа иаҧырхагахоит
Виктор Ҟиҧиани -  Credit Suisse  аменеџьмент ари азҵаара ӡбашьас иаҭатәу иазхәыцроуп, избанзар иарбанызаалак аимак аҽалагалара дара рфинанстә репутациа иаҧырхагахоит

«Бермудтәи адгьылбжьахалаҿ аҭак зыҧхықә аилахәыраҿыга аус ӡбан  хәажәкыразы, ҧхынгәы 25 рзы ирыдыркылаз аӡбара ари ақәҵара анагӡара иазкуп», — иҳәеит Биӡина Иванишвили идукат  Виктор Ҟиҧиани.

«Ҧхынгәы 25 рзы ирыдыркылаз ақәҵара инақәыршәаны, Швеицариатә абанк аҿыга  Credit Suisse — CS Life    607,35 миллион адоллар ацынхәра ашәара ақәырҵеит, ари ақәҵара шынарыгӡо аабап.

Credit Suisse  аменеџьмент ари азҵаара ӡбашьас иаҭатәу иазхәыцроуп, избанзар иарбанызаалак аимак аҽалагалара дара рфинанстә репутациа иаҧырхагахоит.  Зыӡбахәы ҳәоу абанк азҵарақәа зегьы рҭыҧқәҵаразы еснагь мҩак аҧшаара алшон, аха, ҳус иадҳәаланы ус ҟарымҵеит, ишыҟазалакгьы аимак нагӡахар рҭахуп.

Ҳара Бермуды ирыдыркылаз ақәҵара азгәаҳҭеит, Стингапургьы абри аҩызаҵәҟьа аӡбара ҳазыҧшуп, агәра ганы ҳаҟоуп иҵоуроу аӡбара шрыдыркыло. Ақәҵара анагӡара азҵаара сазыхынҳәыр сҭахуп. Анеҩстәи 42 мшы рыҩныҵҟала ари аҧара ҷыдала иаҧҵоу ахьыҧхьаӡарашҟа ииагазароуп», — иҳәеит  Дмитри Ҟиҧиани.

Бермудтәи адгьылбжьахала Иреиҳаӡоу аӡбарҭа  ақәҵарала, аилахәыраҿыҵга Credit Suisse  42 мшы рыҩныҵҟала  607,35 миллион адоллар ашәара иауалуп.