Цәыббра 21 рзы Џьо Баиден Аҩны шкәакәаҿ Володимир Зеленски дидикылоит
Цәыббра 21 рзы Џьо Баиден Аҩны шкәакәаҿ Володимир Зеленски дидикылоит

Цәыббра 21 рзы Џьо Баиден Аҩны шкәакәаҿ Володимир Зеленски дидикылоит. Ари ааицҳаит ЕАШ ахада амилаҭтә шәарҭадаратә зҵаарақәа рзы ибжьагаҩ Џьеик Салливан. Аиԥылара мҩаԥгахоит Ниу-Иорк имҩаԥысуа ЕАР Ассамблеиа хада ашьҭахь.

“Аиԥылара Аҩны шкәакәаҿ мҩаԥысуеит. Ари ахԥатәи реиԥыларахоит, имариам аамҭазы мҩаԥгахоит  – Урыстәыла Аҩадатәи Кореиа еиԥшу атәылақәа рҟны Украина аҿагылара аус аҿы ацхыраара аԥшаара иаҿуп», — иҳәеит Салливан.

Аҩны шкәакәа ахаҭарнак ишазгәеиҭаз, “Раммштаин” аформат аҿы аимадаратә гәыԥ иашьҭанеиуа аиԥылара иаауа амчыбжь азы мҩаԥгахоит.

«Вашингтон Пост» аинформациала, Зеленски Аконгресс ахь лнеиуеит америкатә закәанԥҵаҩцәа Украина $24 млрд ацхыраара дрыҳәац азы.